lúc mấy giờ…EXIF là viết tắt cụm từ “Exchangeable Image File Format”. Đây là một tiêu chuẩn để xác định thông tin liên quan đến một bức ảnh được tạo bởi một thiết bị ghi hình cụ thể