người dùng có các icon được mặc định sẵn như thả tim