thông tin/thông số camera đã chụp và cả địa chỉ chi tiết cũng sẽ được hiển thị Tuy nhiên